راهنمای لیتهلد جلد 1 قسمت 1

تومان۲۰۰,۰۰۰

مجموعه راهنمای لیتهلد در 6 چاپ شده است و راهنمای لیتهلد جلد 1 قسمت 1 اولین بخش این مجموعه است.

توضیحات

حل المسائل لیتهلد

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی

راهنمای لیتهلد جلد 1 قسمت 1

 

تالیف دکتر خلیل پاریاب

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی – راهنمای لیتهلد جلد 1 (قسمت 1) اولین بخش از مجموعه شش جلدی راهنمای لیتهلد است.

فهرست مطالب

فصل اول : اعداد حقیقی ، آشنایی با هندسه تحلیلی

 1. اعداد حقیقی و نامساوی ها
 2. صفحه اعداد و نمودار معادلات
 3. فرمول فاصله و فرمولهای دایره و نقطه
 4. معادلات خط
 5. توابع و نمودار آنها
 6. نماد تابع ف اعمال روی توابع ف انواع توابع
 7. توابع سینوسی و کسینوسی

فصل دوم : حد و پیوستگی

 1. حد تابع
 2. قضایای مربوط به حد تابع
 3. حدهای یکطرفه
 4. حدهای بینهایت
 5. حد در بینهایت
 6. پیوستگی عدد در یک عدد(نقطه)
 7. قضایایی درباره پیوستگی
 8. پیوستگی روی یک بازه
 9. قضیه افشردگی
 10. قضایایی دیگری درباره حد توابع

فصل سوم : مشتق

 1. خط مماس
 2. مشتق
 3. مشتق پذیری و پیوستگی
 4. چند قضیه در مورد مشتق پذیری از توابع جبری
 5. مشتق به عنوان آهنگ تغییر
 6. مشتق توابع سینوسی و کسینوسی
 7. مشتق تابع مرکب
 8. مشتق تابع توانی برای نمای گویا
 9. مشتق گیری ضمنی
 10. مشتقهای مراتب بالا

فصل چهارم : کاربردهای مشتق

 1. آهنگهای وابسته
 2. مقادیر ماکزیمم و مینیمم تابع
 3. کاربردهایی از اکسترمم مطلق بر یک بازه بسته
 4. قضیه رول و قضیه مقدار میانگین
 5. توابع صعودی و نزولی و آزمون مشتق اول
 6. آزمون مشتق دوم و اکسترمم های نسبی و بررسی بیشتر اکسترمم های مطلق
 7. کاربردهای دیگری از اکسترمم های مطلق
 8. تقعر و نقاط عطف
 9. کاربرد ذر رسم نمودذار تابع
 10. کاربرد مشتق در علم اقتصاد

منحنیهای کلاسیک

توضیحات تکمیلی

وزن 0.657 کیلوگرم