حل المسائل مارون – کلیات ریاضیات عمومی جلد 1

تومان۲۰۰,۰۰۰

این کتاب به گونه ای تنظیم شده است که به عنوان یک کتاب کامل برای درس ریاضیات عمومی باشد به این معنی که سعی شده است کاستی های کتاب مارون در این کتاب تا حد  امکان از بین برود در این کتاب مطالب جدید و فرمولهای مهم گنجانده شده و نیز حل کامل تمرینهای جلد اول آمده است. این کتاب شامل حل مسائل حل نشده کتاب مارون جلد 1 است و بعنوان حل المسائل مارون از آن میتوان نام برد.

توضیحات

حل المسائل مارون – کلیات ریاضیات عمومی

این کتاب شامل حل مسائل حل نشده کتاب مارون جلد 1 است

دکتر حلیل پاریاب

کتابهای ریاضیات عمومی مارون (جلداول ودوم) برای اساتید گرانقدر و دانشجویان عزیز کتاب شناخته شده ای است و در اکثر دانشگاه ها در رشته های علوم و فنی مهندسی به عنوان کتاب درسی انتخاب شده است. درخواستهای زیادی برای تهیه راهنما برای این کتابها از طرف اساتید و دانشجویان به اینجانب توصیه شده بود، از این جهت سالهاست در فکر تهیه این کتاب بودم که به حول و قوه الهی راهنمای جلد اول با صرف وقت حدود چهار سال آماده شد و اینک تقدیم اساتید عزیز ودانشجویان گرامی می شود راهنمای کتابهای ریاضیات عمومی مارون “کلیات ریاضیات عمومی” نام گذاری شده است و این کتاب به گونه ای تنظیم شده است که به عنوان یک کتاب کامل برای درس ریاضیات عمومی باشد به این معنی که سعی شده است کاستی های کتاب مارون در این کتاب تا حد  امکان از بین برود در این کتاب مطالب جدید و فرمولهای مهم گنجانده شده و نیز حل کامل تمرینهای جلد اول امده است.

مسائل حل شده جلد اول مارون در این کتاب به صورت تمرین(بدون حل) به دانشجویان توصیه شده است. در واقع جلد اول ریاضیات عمومی مارون و جلد اول کلیات ریاضیات عمومی مکمل یکدیگر هستند.

فصل اول – مقدمه ای بر ریاضیات عمومی…………………………………. 1

1 . 1 اعداد حقيقی………………………………………………………………. 1

  1. 1 تابع –  حوزه تعريف……………………………………………………… 7

3 . 1 بررسی توابع…………………………………………………………… 21

4 . 1 تابع معکوس…………………………………………………………….. 30

5 . 1 منحنی نمايش تابع………………………………………………………. 33

6 . 1 دنباله های عددی – حد يک دنباله……………………………. 54

7 . 1 محاسبه حد دنباله………………………………………………………… 64

8 . 1 تعيين نوع دنباله…………………………………………………………… 72

9 . 1 حد تابع……………………………………………………………………… 81

10 . 1 محاسبه حد تابع………………………………………….. 93

11 . 1 تابع بينهايت کوچک و تابع بينهايت بزرگ………………. 108

12 . 1 بينهايت کوچکهای معادل يا هم ارز…………………………. 116

13 . 1 حدهای يک طرفه………………………………………………………. 123

14 . 1 پيوستگی تابع…………………………………………………………. 126

15 . 1 عمليات در توابع پيوسته…………………………………………… 136

16 . 1  خواص تابع پيوسته در يک فاصله ( بازه) بسته……… 139

17 . 1  چند مسئله اضافی…………………………………………………… 144

فصل دوم – مشتق گيري از توابع…………………………………………….. 195

1 . 2 تعريف مشتق……………………………………………………………. 195

2 . 2  مشتق گيري از تابع ضمني……………………………………….. 199

3 . 2 مشتقات متوالي……………………………………………………… 213

4 . 2   مشتق گیری از توابع : معکوس ، ضمنی و پارامتری 221

5 . 2  کاربرد های مشتق……………………………………………………. 232

6 . 2  دیفرانسیل یک تابع…………………………………………………….. 241

7 . 2    مسائل اضافی……………………………………………………….. 247

فصل سوم – کاربرد مشتق در بررسی توابع………………………………. 275

1 . 3 . قضیه های اساسی………………………………………………….. 275

2 . 3  صور مبهم و رفع ابهام………………………………………………… 283

3 . 3   دستور تیلر و دستور ماکلورن……………………………………. 293

4 . 3    استفاده از دستور تیلر در محاسبه حدها……………….. 300

5 . 3  توابع یکنواخت………………………………………………………….. 307

6 . 3  ماکزیمم و مینیمم توابع…………………………………………….. 316

7 . 3 محاسبه بیشترین و کمترین مقدار تابع……………………… 329

8 . 3 حل چند مسئلۀ فیزیکی………………………………………………. 336

9 . 3 تحدب و تقعر – نقاط عطف………………………………………… 349

10 . 3  مجانب………………………………………………………………….. 357

11 . 3 .  بررسی کلی توابع و رسم نمودار آنها……………………. 363

12 . 3  حل تقریبی معادلات جبری و غیر جبری………………. 379

13 . 3  چند مسئلۀ اضافی………………………………………………… 385

ضمیمه 1 اعداد مختلط……………………………………………………….. 415

شکل هندسی یک عدد مختلط……………………………………………… 417

شکل مثلثاتی یک عدد مختلط………………………………………………. 417

شکل قطبی یک عدد مختلط…………………………………………………. 418

تعیین ریشه های n ام یک عدد مختلط………………………………. 418

مختصات مزدوج مختلط………………………………………………………… 419

عملیات اساسی با اعداد مختلط……………………………………………. 420

مسائل مربوط به نمایش نموداری و برداری اعداد مختلط……. 421

مبانی اصول موضوعی اعداد مختلط………………………………………. 423

قضیه موآور……………………………………………………………………… 424

معادلات چند جمله ای…………………………………………………………. 427

ضرب داخلی و ضرب خارجی………………………………………………… 429

مسائل متنوع…………………………………………………………………… 430

مسائل متمم…………………………………………………………………… 431

مسائل مربوط به مبانی اصول موضوعی اعداد مختلط………….. 451

مسائل مربوط به صورت قطبی اعداد مختلط………………………… 455

مسائل مربوط به قضیه موآور………………………………………………….. 463

مسائل مربوط به ریشه های اعداد مختط………………………………. 468

مسائل مربوط به معادلات چند جمله ای………………………………. 474

مسائل مربوط به ضرب داخلی و ضرب خارجی……………………. 480

مسائل مربوط به مختصات مزدوج………………………………………….. 483

مسائل متفرقه…………………………………………………………………. 485

توضیحات تکمیلی

وزن 1.5 کیلوگرم