حساب دیفرانسیل و انتگرال پیسکانوف

تومان۲۰۰,۰۰۰

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال نوشته پیسکانوف 2 و ترجمه دکتر خلیل پاریاب در دو بخش ترجمه شده است.

موجود

توضیحات

پیسکانوف تجمیع جلد اول و دوم حساب دیفرانسیل و انتگرال

نوشته پیسکانوف

ترجمه دکتر خلیل پاریاب

پیسکانوف یکی از نویسندگان روسی قدیمی است که کتاب او در زمینه حساب دیفرانسیل و انتگرال توسط دکتر شیدفر نیز ترجمه شده است.

 

حساب دیفرانسیل و انتگرال چیست؟

حساب دیفرانسیل و انتگرال، در واقع اعمالی هستند که برای سنجش راههای مرتبط با تغییرات کمیت ها ابداع شده اند حساب دیفرانسیل و انتگرال که تحت نام حسابان نیز از آن یاد می شود، ابزارهای لازم را برای مطالعه و بررسی حرکت ها به صورت کمی فراهم م یکنند از منظر تاریخی نیز، کشف حسابان به دنبال مطالعه رصد حرکت سیار هها توسط فیزیکدانان و منجمان اتفاق افتاده است.
کپلر 1 ریاضیدان آلمانی پژوهش ها و مطالعاتی را درخصوص یافته های فیزیکدان دانمارکی به نام تیخوبراهه 2 در قرن هفدهم میلادی انجام داد به دنبال این مطالعات، نیوتن و لایبنیتز همزمان توانستند با کشف حساب دیفرانسیل و انتگرال به تب یین حرکت سیارات نایل شوند

در واقع بخش اعظمی از ریاضیات به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه مطالعه حرکت اجسام و اجرام سماوی رشد و توسعه یافته است حرکت جزء ذاتی اشیاء ب هشمار می رود
حسابان مشتمل بر دو عمل می باشد که یکی دیفرانسیل گیری )مشتق گیری( و دیگری انتگرال گیری نامیده می شوند همانند جمع و تفریق که مغلوب یکدیگرند کاری که مشتق گیری می کند انتگرال گیری برمی گرداند

مشتق گیری و انتگرال گیری برحسب عمل جدیدتری به نام حد تعریف می شوند این در حالی است که واضعان این علم، یعنی اسحاق نیوتن ١ و گاتفریدلایبنیتز ٢ هیچ یک از آنان، از مفهوم حد در صورت بندی مشتق و انتگرال استفاده نکرده اند در واقع مفهوم حد، بعد از کشف و ابداع حسابان معرفی و توسعه یافته است

این مفهوم به دنبال نابسامانی هایی که در برخی موارد در مسیر استفاده و توسعه حسابان پدید آمد توسط ریاضیدان آلمانی به نام کارل وایراشتراس صورت بندی و تعریف گردید وقتی وایراشتراس مفاهیم حسابان را بر پایه مفهوم حد تعریف کرد همه بی دقتی ها و ب ههم ریختگی حسابان رخت بربست

توضیحات تکمیلی

وزن 0.850 کیلوگرم