ریاضیات پیش دانشگاهی جلد 2

تومان۱۷۵,۰۰۰

این کتاب بحثی جامع از مباحث جبر ، مثلثات و هنسه تحلیلی است که برای مطالعه بنیادی حساب دیفرانسیل و انتگرال لازم است. در این کتاب فرض بر این است که خواننده دوره هایی در هندسه صفحه و جبر متوسطه یا معادل آنرا گذرانده است.

این کتاب مشتمل بر  6 فصل و 654 صفحه است.

توضیحات

فهرست مطالب

ریاضیات پیش دانشگاهی جلد دوم

نوشته لوئیس لیتهلد

ترجمه دکتر حلیل پاریاب

 

فهرست مطالب

فصل هفتم : توابع مثلثاتی بر حسب زاویه

 1. زوایا و اندازه گیری آنها و تمرین ها
 2. توابع مثلثاتی بر حسب زاویه و تمرین ها
 3. حل مثلثهای فائم الزاویه و تمرین ها
 4. قانون سینوسها و تمرین ها
 5. قانون کسینوسها و تمرین ها
 6. بردارها و تمرین ها
 7. تمرینهای مروری فصل هفتم

فصل هشتم : مثلثات تحلیلی

 1. اتحادهای مثلثاتی و تمرینها
 2. اتحادهای مجموع و تفاضل و تمرین ها
 3. اتحادهای چند برابر قوس (یا زاویه) و تمرین ها
 4. اتحادهای حاصلضرب ، مجموع و تفاضل سینوس و کسینوس و تمرین ها
 5. معادلات مثلثاتی و تمرین ها
 6. توابع مثلثاتی معکوس و تمرین ها
 7. تمرین های مروری فصل هشتم

فصل نهم : مباحثی از هندسه تحلیلی

 1. کاربردی از تابع تانژانتی در ضریب زاویه یک خطا و تمرین ها
 2. مختصات قطبی و تمرین ها
 3. نمودار معادلات در دستگاه مختصات قطبی و تمرین ها
 4. مقاطع مخروطی و تمرین ها
 5. معادلات قطبی مقاطع مخروطی و تمرین ها
 6. معادلات دکارتی مقاطع مخروطی و تمرین ها
 7. بیضی و تمرین ها
 8. هذلولی و تمرین ها
 9. دوران محورها و تمرین ها
 10. تمرینهای مروری فصل نهم

فصل دهم : دستگاه معادلات و دستگاه نامساویها

 1. دستگاه های معادلات خطی دو مجهولی و تمرین ها
 2. دستگاه معادلات خطی سه مجهولی و تمرین ها
 3. حل دستگاه معادلات به وسیله ماتریس و تمرین ها
 4. دترمینان و قاعده کرامر و تمرین ها
 5. دستگاه هایی که معادله ذدرجه دو دارند و تمرین ها
 6. دستگاه نامساویهای خطی و مقدمه ای بر برنامه سازی خطی
 7. تمرینهای مروری فصل دهم

فصل یازدهم : دنباله – سری – استقرای ریاضی – قضیه دوجمله ای

 1. دنباله و سری و تمرین ها
 2. استقرای ریاضی و تمرین ها
 3. سری حسابی و دنباله حسابی و تمرین ها
 4. سری هندسی و دنباله هندسی و تمرین ها
 5. سری هندسی نامتناهی و تمرین ها
 6. قضیه دوجمله ای و تمرین ها
 7. تمرینهای مروری فصل یازدهم

فصل دوازدهم: اعداد مخنلط

 1. مجموعه اعداد مختلط و تمرین ها
 2. نمایش هندسی اعداد مختلط و نمایش مزدوجها و تمرین ها
 3. معادلاتی که ریشه های مختلط دارند و تمرین ها
 4. صفرهای مختلط توابع دوجمله ای و تمرین ها
 5. صورت قطبی اعداد مختلط و تمرین ها
 6. توابع و ریشه های اعداد مختلط و قضیه دموآور و تمرین ها

پیوست ها:

جدول 1 : الفبای یونانی

جدول 2 : نماها و ریشه ها

جدول 3 : لگاریتم اعشاری

جدول 4 : لگاریتم طبیعی

جدول 5 : توابع نمائی

جدول 6 : توابع مثلثاتی اعداد حقیقی و زاویه بر حسب رادیان

جدول 7 : توابع مثلثاتی یک زاویه بر حسب درجه

پاسخ تمرینهای فرد موجود در کتاب

توضیحات تکمیلی

وزن 1.1 کیلوگرم
ابعاد 23.5 × 16.5 × 3.8 سانتیمتر